Intelligentietest

 

Een intelligentietest geeft informatie over de cognitieve vaardigheden van een kind en zegt iets over de vaardigheid waarmee een kind informatie uit de omgeving oppikt, verwerkt en daar vervolgens een betekenis aan geeft. Er zijn verschillende redenen om een intelligentietest te doen:

  • in kaart brengen van sterke en minder sterke kanten van een kind
  • bij vragen over hoogbegaafdheid, onderpresteren en overvraging
  • informatie verkrijgen in het kader van breder onderzoek naar leerproblemen, concentratieproblemen, werkgeheugenproblemen, sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen 

Op basis van de resultaten van het intelligentieonderzoek, worden passende handelingsadviezen gegeven en wordt er al dan niet gestart met behandeling. 

In het kort

Voor leerlingen van 6-16 jaar.

Geeft antwoord op vragen als:
   • presteert mijn kind onder de maat?
   • is mijn kind hoogbegaafd? 
   • waardoor worden de
      gedragsproblemen veroorzaakt?

Inclusief: intake, afname, testobservatie, rapportage, handelingsadviezen en adviesgesprek.

Onderzoek kan binnen een week na aanmelding plaatsvinden.

Kosten: €450,-

Het onderzoek


Om het intelligentieniveau te bepalen maakt DOpp Amsterdam gebruik van de WISC-III-NL. Dit is een intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar die individueel wordt afgenomen. De test bestaat uit dertien subtests die elk een afzonderlijk aspect van de intelligentie meten. De subtests kunnen worden ingedeeld in een taalgedeelte (verbaal) en een handelingsgedeelte (performaal). Bij DOpp wordt uw kind zo veel mogelijk op zijn/haar gemak gesteld zodat de test ook daadwerkelijk meet wat hij behoort te meten. Daarnaast wordt uw kind tijdens de testafname geobserveerd, waardoor aanvullende informatie verkregen wordt over motivatie, taakaanpak en werktempo. 

De intelligentietest wordt op school of op de praktijk uitgevoerd door kinderpsycholoog Annick Gathier.

Hoe werkt het


Het kind kan door zowel ouders als school aangemeld worden voor een intelligentietest. Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders (en eventueel met school). Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvragen en plannen we een afspraak in voor de afname van de intelligentietest. De test vindt in de ochtend plaats, zodat het kind genoeg energie heeft. De afname duurt tussen de 1,5 tot 3 uur. Na de testafname worden de gegevens verwerkt en wordt er een onderzoeksrapport geschreven met daarin de resultaten en handelingsadviezen voor ouders en school. In het adviesgesprek worden de resultaten toegelicht en wordt besproken of en welke begeleiding gewenst is. Het streven is om het adviesgesprek binnen 3 weken na de testafname te laten plaatsvinden. In overleg met ouders wordt bepaald of de resultaten worden besproken met school. 

Intelligentietest DOpp Amsterdam

Tarieven

De kosten voor een intelligentietest zijn € 450,-.

Dit is inclusief intake, individuele afname, testobservatie, onderzoeksrapport, handelingsadviezen en adviesgesprek.