Intelligentietest

Een intelligentietest geeft informatie over de cognitieve capaciteiten van een kind en zegt iets over de vaardigheid waarmee een kind informatie uit de omgeving oppikt, verwerkt en daar vervolgens een betekenis aan geeft. Er zijn verschillende redenen om een intelligentietest te doen:

  • in kaart brengen van sterke en minder sterke kanten van mijn kind
  • bij vragen over hoogbegaafdheid, onderpresteren en overvraging
  • informatie verkrijgen in het kader van breder onderzoek naar leerproblemen, concentratieproblemen, sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen

Op basis van de resultaten van het intelligentieonderzoek, worden passende handelingsadviezen gegeven en kan er gestart worden met een behandeling.

Intelligentietest

Het onderzoek

Om het intelligentieniveau te bepalen maakt DOpp Amsterdam gebruik van de WISC-III-NL. Dit is een intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar die individueel wordt afgenomen.

De test bestaat uit dertien subtests die elk een afzonderlijk aspect van de intelligentie meten. De subtests worden ingedeeld in een taalgedeelte (verbaal) en een handelingsgedeelte (performaal).

Voorafgaand aan het onderzoek maken we kennis en wordt uw kind zo veel mogelijk op zijn/haar gemak gesteld zodat de test ook daadwerkelijk meet wat hij behoort te meten. Daarnaast wordt uw kind tijdens de testafname geobserveerd, waardoor aanvullende informatie verkregen wordt over taakaanpak en motivatie.

De intelligentietest wordt op de praktijk of op school uitgevoerd door kinderpsycholoog Annick Gathier.

Hoe werkt het

Zowel ouders als school kunnen een kind aanmelden een intelligentietest. Er vindt een telefonisch intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvragen en plannen we een afspraak in voor de afname van de intelligentietest.

De test vindt in de ochtend plaats, zodat het energieniveau van het kind optimaal is. Over het algemeen geldt dat kinderen vrij krijgen van school. Overleg dit van te voren. De afname duurt ongeveer 2 tot 3 uur.

De resultaten en adviezen staan in het onderzoeksrapport. Tijdens het adviesgesprek worden de resultaten en adviezen besproken. Het streven is om het adviesgesprek binnen 2 weken na de testafname te laten plaatsvinden. In overleg met ouders wordt bepaald of de resultaten ook worden besproken met school.

De kosten voor het onderzoek zijn € 450,- Dat is inclusief onderzoek, testobservatie, rapport en adviesgesprek.