Intelligentietest

Een intelligentietest (of IQ test of intelligentieonderzoek) geeft informatie over de cognitieve capaciteiten van een kind en zegt bijvoorbeeld iets over de vaardigheid waarmee een kind informatie uit de omgeving oppikt, verwerkt en daar vervolgens een betekenis aan geeft. Er zijn verschillende redenen om een intelligentietest te doen, zoals:

  • in kaart brengen van sterke en minder sterke kanten van mijn kind
  • bij vragen over hoogbegaafdheid, onderpresteren en overvraging
  • informatie verkrijgen in het kader van breder onderzoek naar leerproblemen, concentratieproblemen, sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen

Op basis van de resultaten uit het intelligentieonderzoek, krijg je passende handelingsadviezen voor thuis of in de klas.

Intelligentietest IQ test Amsterdam

WISC-V-intelligentietest-IQ-test-Amsterdam

Het onderzoek

Om een indruk te geven van de algemene intelligentie, maakt DOpp Amsterdam gebruik van de WISC-V. Dit is een betrouwbare intelligentietest (IQ-test) voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar.

Het kind gaat aan de slag met verschillende opdrachten. Deze geven informatie over vaardigheden waaruit de intelligentie is opgebouwd. Daarnaast observeert de psycholoog het kind tijdens de testafname, waardoor aanvullende informatie verkregen wordt over bijvoorbeeld taakaanpak en motivatie.

Voorafgaand aan het onderzoek maken we kennis en stellen we uw kind zo veel mogelijk op zijn/haar gemak. Zo meet de test zo goed mogelijk wat hij behoort te meten. Daarbij moet gezegd worden dat iedere test een momentopname is.

De test wordt individueel afgenomen op de praktijk of op school door kinderpsycholoog Annick Gathier.

Hoe werkt het

Zowel ouders als school kunnen een kind aanmelden voor een intelligentietest. Eerst vindt er een telefonisch intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvragen en plannen we een afspraak in voor de afname van de test.

De intelligentietest plannen we in de ochtend in, zodat het energieniveau van het kind optimaal is. Over het algemeen geldt dat kinderen vrij krijgen van school voor zo'n onderzoek. Overleg dit van te voren. Afhankelijk van de hulpvraag duurt het onderzoek zo'n 2 tot 3 uur.

In het onderzoeksrapport worden de resultaten en adviezen beschreven. Tijdens het adviesgesprek licht ik deze verder toe. Het streven is om het adviesgesprek binnen 2 weken na de testafname te laten plaatsvinden.

De kosten voor het onderzoek zijn € 650,-. Dit is inclusief onderzoek, testobservatie, rapport en adviesgesprek.